Locuri de munca

Liceul sportiv angajează îngrijitor. Află condiţiile pentru participare la concurs!

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter” Buzău, scoate la concurs o funcție contractuală de execuție, mai exact de îngrijitor.

Candidații care doresc să se înscrie la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

– să aibe cetățenia română și domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

-să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-să aibe capacitate deplină de exercițiu;

-să aibe o stare de sănătate corespunzătoare postului, fapt atestat de adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-să îndeplinească condițiile de studii și/sau de vechime ori alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– sănu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, care împiedică înfăptuirea justiției ,de serviciu sau în legătură cu serviciul,  de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, în afara cazului în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii trebuie să mai îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

–  studii  de minimum 10 clase;

– o vechime în muncă de minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 13.02.2020 până la ora 14.00, urmând ca în data de 24.02.2020 la ora 10.00 să aibe loc proba practică iar următoarea zi la ora 10.00 având loc interviul.

Pentru înscriere, candidații vor depune un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs;

– copia unui act de identitate valabil;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

– copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului pentru care concurează;

– copiile cărţii de muncă/adeverinței care atestă vechimea în muncă

– cazierul judiciar ori o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală eliberată cu cel mult 6 luni datei derulării concursului în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

– curriculum vitae.

În cazul în care la dosar se va depune o declarație pe proprie răspundere cu privire l antecedentele penale, în cazul în care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a depune la dosar, originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actul de identitate, documentele de studii și cartea de muncă/adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cei care doresc informaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului  şi bibliografia se pot adresa Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter” din municipiul Buzău, cartier Micro XIV, Aleea Şcolilor nr. 5, sau la numărul de telefon 0238/422.824, numai în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Mult succes!

error: Alert: Content is protected !!